Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is bepaald dat elke basisschool een MR moet hebben.

Leden

De MR bestaat uit:

1. vertegenwoordigers van de ouders ( de oudergeleding)

2. vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding)

Onze MR bestaat uit 6 leden.

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding

Marjolein van Heeringen (leerkracht groep 5)
Kim Beszelsen (intern begeleider, vervangt Stefanie Rijke tijdens haar verlof)
Jasper Jansen (leerkrachte groep 8)

Oudergeleding
Janneke Keune
Monica van Westen
Amber van de Griend

Verkiezingen

Wie uiteindelijk mogen meepraten en meebeslissen in de MR wordt bepaald door verkiezingen. MR-leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar.

Wat doet de MR?

De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat het beleid van de school pas mag worden uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een positief advies heeft gegeven. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vergaderingen kunnen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, (ver)nieuwbouw of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. Ouders zijn van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen.