Onze school

INFORMATIE

Op deze pagina vindt u de informatie van de school.

 

spacer

 

SCHOOLTIJDEN

 
Groep 1 t/m 8

Op onze school hebben wij een continurooster. Alle dagen zijn van 8.30-14.00 uur. Alle kinderen lunchen dan op school. De pauze-vervanging wordt geregeld door Partou. Aan het continurooster zijn voor ouders geen kosten verbonden.
spacer

AANVANGSTIJD

Wegbrengen en ophalen

Groep 4 t/m 8

De kinderen komen zelf de school in en gaan zelf naar buiten. U kunt, indien u dat wenst, de leerkracht een bericht sturen (via mail of Parro) of bellen na schooltijd om iets te melden of een afspraak te maken.

Groep 1-2 en 3

De kinderen worden om 8.20 uur buiten door de leerkracht opgehaald en om 14.00 uur door de leerkracht naar buiten gebracht. Ouders komen bij ons dus niet mee naar binnen. Voor kinderen die hun eerste schooldag hebben, maken we uiteraard een uitzondering. Dan mogen de ouders of verzorgers wel mee naar binnen.

Om er toch voor te zorgen dat u een kijkje in de klas kan nemen en betrokken blijft bij de groep van uw kind organiseren wij de ‘leesinloop’.

Voor groep 1-2 kunt u op dinsdag en vrijdag van 8.20-8.40 uur de school binnenkomen en samen met uw kind een boekje lezen. Deze boekjes liggen klaar in de hal en in de klas. Indien u niet kunt blijven, kan uw kind aansluiten bij een andere ouder.

Voor groep 3 is er ‘leesinloop’ op dinsdag van 8.20-8.40 uur. De overige dagen komen de kinderen zelf naar binnen.

Om 8.40 uur zal er een teken worden gegeven dat de kinderen naar de klas moeten en dat het leesmoment voorbij is. Het is de bedoeling dat u dan de school verlaat zodat er rustig kan worden gestart met de rest van de dag.

spacer

 

 

SCHOOLREGELS

Binnen de school gelden er natuurlijk de nodige regels. Deze regels – op het gebied van pesten, omgaan met elkaar en de omgeving enz. – kunnen eigenlijk allemaal teruggevoerd worden op de volgende zes basisregels van onze school:
Wij zorgen voor elkaar, onze spullen en onze school

Wij zijn aardig, beleefd en luisteren naar elkaar

Wij helpen elkaar, maar vragen zelf ook om hulp.

Wij lossen iets op door er over te praten.

Wij vertrouwen elkaar en voelen ons veilig.

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen met mobiele telefoons op school komen. Dit kan heel praktisch zijn maar ook tot oneigenlijk gebruik leiden. Op school geldt de afspraak dat de mobiele telefoons gedurende de lestijd door de leerkracht in bewaring worden genomen. Na afloop van de les pakt elke leerling zijn “mobieltje”. De verantwoording voor de mobieltjes blijft echter bij ouder en kind.

spacer

 

ZIEK OF AFWEZIG

Ziek of afwezig

Als uw kind door ziekte of om een andere dringende reden niet naar school kan gaan, ontvangen wij graag vóór schooltijd daarvan bericht. Als een leerling zonder bericht bij aanvang van de les niet aanwezig is, belt de leerkracht namelijk met de ouders/verzorgers. Er kan tussen huis en school iets gebeurd zijn. Het is heel storend als de leerkracht onder de les naar de telefoon moet om te informeren wat er aan de hand is. Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Tegen de ouders kan dan proces-verbaal worden opgemaakt.