Samenwerken met ouders

Op de Vliegende Hollander vinden wij een goede samenwerking met de ouders of verzorgers van onze leerlingen heel belangrijk. We hebben immers beide het beste voor met leerling.

Hier kunt u onze schoolgids inkijken en downloaden:

Wat verwachten wij van ouders?

Betrokkenheid van ouders heeft een aantoonbaar positief effect op het leren en functioneren van kinderen binnen de school. Hoe kunt u daar als ouder aan bijdragen:

 • Praat met uw kind(eren) over de school liefst positief en als er een probleem is, of kan ontstaan, meldt dit dan bij de leerkracht.
 • Help kinderen bij het leren en maken van hun thuisopdrachten. Dit geeft ze meer zelfvertrouwen, een positieve houding en betere prestaties.
 • Geef u op (als u tijd kunt vrijmaken) om af en toe te helpen bij het organiseren van evenementen, feestjes en uitjes. U ontmoet dan ook andere ouders en versterkt hiermee de onderlinge band.
 • Geef uw kind(eren) de ruimte om zelf dingen op te lossen.

Denk u met ons mee?

Natuurlijk kunt u in het dagelijks contact met leerkrachten aanbevelingen doen of ideeën opperen. Maar u kan ook deelnemen in een overleg waar u structureel een steentje bijdraagt. Dat kan op beleidsniveau in onze Medezeggenschapsraad of juist in de ondersteunende activiteiten via de Ouderraad.

Wat kunt u van het team verwachten?

 • Wij investeren in een goede relatie met onze ouders door goed naar hen te luisteren en door open en eerlijk te communiceren.
 • Wij vragen feedback en nodigen u uit om input te geven over uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de school.
 • Wij informeren ouders juist en op tijd over de ontwikkeling van hun kind en over schoolse zaken.
 • Wij dragen samen onze verantwoordelijkheid om een schoolklimaat te realiseren in het belang van de kinderen.

Ouder aan het woord:

“Ouders dragen bij aan de school en ontmoeten elkaar bij het helpen organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Zo komt alles samen”

Hoe houden wij u op de hoogte?

Ouders die hun kind komen brengen of halen informeren de leerkracht op die momenten over praktische zaken. Als het nodig of wenselijk is kunt u een afspraak maken om wat langer te overleggen. Deze afspraak plannen we dan na schooltijd in. Wanneer nodig kan dat samen met de IB-er. Verder krijgt u op vaste momenten informatie via:

 • De jaarkalender in Parro, onze communicatie-app tussen school en thuis
 • De schoolgids, inloopmiddag en workshopavond en startgesprekken aan het begin van het schooljaar
 • Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
 • Rapportbespreking 2x per jaar

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is bepaald dat elke basisschool een MR moet hebben. Op dit moment bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.