Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders/verzorgers en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties.

Op basis van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de MR de (gelijkwaardige)

gesprekspartner voor de directie van de school.

We praten, denken en besluiten mee over het te voeren beleid van de school. Hierin hebben wij een adviserende of een instemmende rol (U kunt bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van de ouderbijdrage). Het gezamenlijk doel daarbij is helder: kwalitatief en uitstekend onderwijs voor onze kinderen.

De leden

Zoals gezegd zitten in de MR ouders en personeelsleden. De leden zijn een afvaardiging voor hun achterban. In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR van onze school uit 6 leden: 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden.

Namens de ouders/verzorgers: Bart Halma (voorzitter), Soraya Roosen en Ruud Warmenhoven.

Namens het personeel: Stefanie Rijke, Jasper Jansen en Simone Wijkhuise

Vergaderingen

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar bij ons op school. Iedere vergadering is openbaar. U bent dan ook van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wij zouden het op prijs stellen als u vooraf aan ons laat weten dat u er bij wil zijn. Dat kan via ons mailadres.

In het schooljaar 2022-2023 vergaderen wij op de volgende momenten:

07 september 2022Het verslag van deze vergadering kunt hier teruglezen.
09 november 2022Het verslag van deze vergadering kunt hier teruglezen.
25 januari 2023Het verslag van deze vergadering kunt hier teruglezen.
15 maart 2023Het verslag van deze vergadering kunt hier teruglezen.
24 mei 2023Het verslag volgt wanneer het is vastgesteld in de volgende vergadering.
12 juli 2023Het verslag volgt wanneer het is vastgesteld in de volgende vergadering.

Hoe is de MR te bereiken?

De MR is er voor alle ouders en personeelsleden. Zij kunnen allemaal een verzoek doen om een onderwerp bespreekbaar te maken in de MR. Dat kan via ons e-mailadres of door een van de MR-leden persoonlijk aan te spreken bij de school.
Zijn er zaken die u met de MR wilt delen, heeft u een vraag of wilt u een vergadering bijwonen? Wij zijn te bereiken via ons mailadres: mrvliegendehollander@ijmare.nl.

De MR en de GMR

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden vooral zaken besproken die onze school aangaan. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend medezeggenschapsorgaan waarin alle 16 scholen van IJmare worden vertegenwoordigd. De GMR gaat in gesprek met het bevoegd gezag over beleidszaken die alle scholen van IJmare aangaan. Net zoals in de MR, bestaat de GMR uit 3 ouders/verzorgers, 3 personeelsleden en een ambtelijk secretaris.

Belangrijke documenten:

  • Medezeggenschapsstatuut
  • MR-reglement
  • MR-activiteitenplan
  • MR-jaarverslag 2021-2022